FILOSOFISKA NOTISER


För skribenter
Adress. Manuskript skickas i elektronisk form till redaktören Daniel Rönnedal (e-post: info@filosofiskanotiser.com).

Filformat. Tidskriften accepterar för närvarande endast följande filformat: Word-dokument (doc, ej docx). Texter bör även bifogas som en pdf-fil.

Ämnen. Filosofiska Notiser tar emot bidrag från alla filosofins traditionella områden. Dessa inkluderar både teoretisk filosofi (logik och argumentationsteori, metafysik, kunskapsteori, språkfilosofi, medvetandefilosofi, vetenskapsteori m.m.) och praktisk filosofi (moralfilosofi, normativ etik, praktisk eller tillämpad etik, metaetik och värdeteori, politisk filosofi, religionsfilosofi, estetik m.m.), samt filosofins historia. Tidskriften välkomnar även uppsatser som tillämpar filosofiska metoder på nya frågeställningar eller ämnen.

Längd. Filosofiska Notiser tar emot korta betraktelser, essäer, vetenskapliga artiklar och längre uppsatser.

Språk. Tidskriften publicerar uppsatser på svenska och på engelska. Citat på andra språk bör översättas till något av dessa språk.

Riktning, skola, stil. Filosofiska Notiser försvarar ingen särskild riktning, skola eller stil, och välkomnar bidrag från representanter för olika teoretiska och metodologiska uppfattningar. Oavsett inriktning bör bidragen vara klart och tydligt formulerade, välargumenterade och följa normala normer för utformandet av filosofiska texter. Tidskriften tar gärna emot tekniska uppsatser och uppsatser som tillämpar formella metoder på filosofiska problem.

Textformatering
Font. Använd Times New Roman (10 p) för Brödtext, Symbol, GreekMathSymbols, Wingdings, Wingdings 2 och/eller Wingdings 3 för specialtecken.

Makron, Skripts m.m. Undvik att använda olika makron, skripts o.dyl. Använd t.ex. inte automatisk numrering av listor, teorem, stycken osv. Utgå ifrån en "normal" formatmall.

Titel. Försök hitta en kort och informativ titel.

Namn. Skriv upp namnen på artikelns samtliga författare.

Abstrakt. Artikeln bör innehålla ett abstrakt på 100-250 ord, som sammanfattar innehållet. Är bidraget mycket kort, kan det emellertid utelämnas.

Kontaktinformation. Uppsatsen bör innehålla e-postadresser och/eller andra kontaktuppgifter till samtliga författare (och eventuell institutionstillhörighet). Denna information inkluderas sist i uppsatsen, efter referenserna.

Styckeindelning. Använd fetstil för rubriker. Använd "enter" för nytt stycke, inte mellanslagstangenten eller tabbfunktioner. Numrera styckena på följande sätt: 1, 1.1, 1.2, …, 2, 2.1, 2.2, …

Tacksektion. Eventuella tack placeras i ett separat stycke före referenserna.

Fotnoter. Använd fotnoter, inte slutnoter.

Citat i texten. Längre citat placeras i ett separat stycke, ett utdrag. Citera referenser i texten med författarens efternamn och publikationsår (utgivningsår) inom parentes.

Referenser. Referenslistan bör innehålla alla och bara verk som citeras i texten.

Exempel

Böcker
Lewis, D. (1973). Counterfactuals. Oxford: Basil Blackwell.

Artikel i tidskrift
von Wright, G. H. (1951). Deontic Logic. Mind 60, ss. 1-15.

Internetdokument
Hursthouse, R. (2003). Virtue Ethics. I N. Zalta (red.) Stanford Encyclopedia of Philosophy. Hämtat från <http://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/> den 24 augusti 2014. Först publicerat 18 juli 2003, uppdaterat 8 mars 2012.

Känt historiskt verk
Om du refererar till ett känt historiskt verk som finns i många olika översättningar, kan det räcka med en referens av följande slag:
Aristoteles. Den Nikomachiska Etiken.

Om du vill referera till en viss översättning, bör du dock ange en fullständig referens av följande slag:
Aristoteles. (1988). Den Nikomachiska Etiken. Översättning och kommentarer av Mårten Ringbom. Daidalos.

Kapitel i bok/Artikel i antologi
Plantinga, A. (1979). Actualism and Possible Worlds. I M. J. Loux (red.). The Possible and the Actual. Ithaca and London: Cornell University Press, ss. 253-273.

Följande alternativ går lika bra:
Plantinga, A. (1979). Actualism and Possible Worlds. I Loux, M. J. (red.). The Possible and the Actual. Ithaca and London: Cornell University Press, ss. 253-273.

Om referenslistan redan innehåller Loux (1979), fungerar även följande utmärkt:
Loux, M. J. (red.). (1979). The Possible and the Actual. Ithaca and London: Cornell University Press.

Plantinga, A. (1979). Actualism and Possible Worlds. I Loux, M. J. (red.). (1979), ss. 253-273.

Om en artikel i en antologi har publicerats tidigare, går det också givetvis bra att referera till den ursprungliga publikationen på följande sätt:
Plantinga, A. (1976). Actualism and Possible Worlds. Theoria, 42, ss. 139-160.

Vad händer efter att jag har skickat in en uppsats till Filosofiska Notiser? Först får avsändaren ett mejl som bekräftar att uppsatsen har tagits emot. Därefter återkommer redaktören så snabbt som möjligt med ett besked om uppsatsen kan publiceras i befintligt skick, med vissa ändringar, eller om uppsatsen inte passar för tidskriften.

Övrigt. För obeställt material ansvaras ej. I och med att du skickar in ett manuskript garanterar du att du har upphovsrätten till texten och att alla medförfattare har accepterat att den publiceras i Filosofiska Notiser. Tidskriften förbehåller sig rätten att korta ned och redigera inskickade bidrag. Tidskriften publiceras helt utan vinstsyfte och alla artiklar får fritt laddas ned och användas för privat bruk. Ingen ekonomisk ersättning utgår för publicerade texter