FILOSOFISKA NOTISER


Om tidskriften
Filosofiska Notiser är en webbaserad tidskrift som publicerar filosofiska uppsatser på svenska och engelska. Tidskriften tar emot bidrag från alla filosofins traditionella områden. Dessa inkluderar både teoretisk filosofi (logik och argumentationsteori, metafysik, kunskapsteori, språkfilosofi, medvetandefilosofi, vetenskapsteori m.m.) och praktisk filosofi (moralfilosofi, normativ etik, praktisk eller tillämpad etik, metaetik och värdeteori, politisk filosofi, religionsfilosofi, estetik m.m.), samt filosofins historia. Tidskriften försvarar ingen särskild riktning, skola eller stil, och välkomnar även uppsatser som tillämpar filosofiska metoder på nya frågeställningar eller ämnen. Filosofiska Notiser publiceras helt utan vinstsyfte och alla artiklar får fritt laddas ned och användas för privat bruk. Ingen ekonomisk ersättning utgår för publicerade texter. Tidskriften utkommer med ojämna mellanrum och publiceras uteslutande på nätet.

Redaktör: Daniel Rönnedal
e-post: info@filosofiskanotiser.com